Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Powstanie Instytutu

Krótka historia

Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Potrzeba utworzenia Instytutu wynikła z wyraźnego zalecenia Kościoła, "aby ustanowić, jeśli warunki temu sprzyjają, kolegium kapłanów przeznaczonych do pracy wśród migrantów, a co najmniej wybrać odpowiednie Instytuty, korzystając przy tym z pomocy wyspecjalizowanych seminariów, jeśli takie istnieją, dla wychowania kandydatów do stanu kapłańskiego danej grupy językowej..." (De pastorali migratorum cura).

W 1989 r. dyrektorem IDE został ks. dr Wojciech Necel, a w 1996 r. funkcję tę objął ks. dr Bernard Kołodziej. W związku z afiliacją Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego do Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, a IDE istniało przy Seminarium, ówczesny przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki wyznaczył nowy zakres działalności: gromadzenia i opracowywanie materiałów dotyczących współczesnych problemów duszpasterstwa etnicznego, a przede wszystkim działalności apostolskiej na rzecz Polaków przebywających poza granicami Polski oraz szerzenie znajomości problematyki emigracyjnej m.in. poprzez organizowanie sympozjów polonijnych. Owocem tychże sympozjów w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego były publikowane od 1988 r. wybrane materiały w "Studiach Towarzystwa Chrystusowego" pod redakcją ks. prof. Wojciecha Necla.

IDE dziś

dekret2

W związku z wyborem w 2007 r. ks. Tomasza Sielickiego na przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego i nową falą migracji młodych Polaków w Europie następuje odrodzenie i pogłębienie działalności IDE. Priorytetowe zadania to: zbieranie, opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o duszpasterstwie polonijnym i jednoczesne informowanie różnymi sposobami (media, lotniska, biura podróży... wyjeżdżających za granicę o polskich kapłanach posługujących na całym świecie; współpraca z instytucjami kościelnymi i państwowymi (ambasady, konsulaty polskie) w środowiskach pobytu polskich emigrantów i opracowywanie raportów o migracji Polaków na potrzeby przełożonego generalnego i Episkopatu Polski, organizowanie sympozjów i kursów dla księży i sióstr zakonnych wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej za granicę, jak też szeroko pojęta animacja informacyjno - modlitewna przez wysyłanie przygotowanych materiałów na terenie Polski.

dsc 0282 dsc 0330 dsc 0296

Działania te prowadzone są od 8 września 2008 r. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przez następujące osoby:

ks. w. wojcik tchr

ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor

 

s. Małgorzata Bajwolska MChR - sekretarz


Radę Programową Instytutu tworzą :

 1. Ks. Mateusz Gardziński TChr - Prokurator Generalny Towarzystwa Chrystusowego, pracownik Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów w Rzymie
 2. Ks. Jan Hadalski TChr - Dyrektor Wydawnictwa "Hlondianum", Redaktor naczelny miesięcznika "Msza Święta"
 3. Ks. Bogusław Burgat TChr -  Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego
 4. Ks. Andrzej Orczykowski TChr - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego
 5. Ks. Andrzej Łysy TChr - Rektor Seminarium i Przełożony Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego

Radę Naukową Instytutu tworzą:

 1. Ks. Profesor dr hab. Bernard Kołodziej TChr - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
 2. Ks. Profesor dr hab.Wojciech Necel TChr - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. Ks. Dr Marek Grygiel TChr - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC - Katolicki Uniwersytet Lubelski, konsultor "Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą przy Konferencji Episkopatu Polski
 5. Profesor zw. dr hab. Andrzej Chodubski - Uniwersytet Gdański, politolog
 6. S. Dr Ewa Kaczmarek MChR - Matka Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrysrusa Króla dla Polonii Zagranicznej