Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Category Blog Życzę roku bogatego w dary Boże

Życzę roku bogatego w dary Boże

Fot. Roman Walczak - fotoKAIDobrego Nowego Roku, bogatego w dary Boże oraz w moc i światło Ewangelii życzył Polakom Benedykt XVI w pozdrowieniach wypowiedzianych po polsku na zakończenie spotkania z wiernymi 1 stycznia na Placu św. Piotra w Watykanie.  Wcześniej papież wygłosił rozważania, następnie odmówił modlitwę Anioł Pański, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego oraz pozdrowił zgromadzonych w 6 językach, m.in. po polsku. Oto tekst pozdrowień Ojca Świętego w naszym języku:

Serdecznie witam i pozdrawiam Polaków. Życzę wszystkim dobrego Nowego Roku, bogatego w Boże dary, w moc i światło Ewangelii. Bogu, który czuwa nad nami i nas prowadzi, powierzamy cały świat, Kościół, sprawy osobiste i nadzieję na lepszą przyszłość. Nasze prośby, pragnienia i zamiary składamy w ręce Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi. Z serca wam błogosławię.

Do modlitw o to, aby rozpoczynający się dzisiaj kolejny rok był czasem nadziei i pokojowego współżycia dla całego świata, wezwał wiernych na Placu św. Piotra w Watykanie Benedykt XVI.

Oto polski tekst rozważań Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry!
W liturgii tego pierwszego dnia roku rozbrzmiewa potrójne błogosławieństwo: ?Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe n ad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem? (Lb 6, 24-26). Oblicze Boga możemy kontemplować, jeśli stało się widzialne, jeśli objawiło się w Jezusie: to On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. I to także dzięki Maryi Pannie, której największy tytuł obchodzimy dzisiaj ? tytuł, dzięki któremu uczestniczy Ona w sposób wyjątkowy w dziejach zbawienia: bycie Matką Boga. W Jej łonie Syn Najwyższego przybrał nasze ciało tak, iż my możemy oglądać Jego chwałę (por. J 1, 14), odczuwać Jego obecność jako Boga-z-nami.

Rozpoczynamy więc nowy rok 2012, kierując spojrzenie na Oblicze Boga, które objawia się w Dzieciątku z Betlejem, i na Jego Matkę Maryję, która przyjęła z pokornym całkowitym oddaniem plan Boży. Dzięki Jej wielkodusznemu ?tak? pojawiła się na świecie prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9) i została przed nami otwarta na nowo droga pokoju.

Drodzy bracia i siostry, ponadto jako szczęśliwy zwyczaj obchodzimy właśnie dzisiaj Światowy Dzień Pokoju już po raz 45. W Orędziu, które skierowałem do szefów państw, przedstawicieli narodów i wszystkich ludzi dobrej woli i którego tematem są słowa ?Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju?, pragnąłem przywołać na nowo konieczność i pilną potrzebę ofiarowania nowym pokoleniom odpowiednich dróg w celu całościowej formacji osoby, łącznie z wymiarem moralnym i duchowym (por. n. 3). Pragnąłem podkreślić zwłaszcza doniosłość wychowania do wartości sprawiedliwości i pokoju. Młodzi spoglądają dzisiaj z pewnym niepokojem w przyszłość, ukazując te aspekty swego życia, które zasługują na uwagę, jak ?pragnienie uzyskania wykształcenia, które w głębszy sposób przygotuje ich do zmierzenia się z rzeczywistością, trudności związane z założeniem rodziny i znalezieniem stałego miejsca pracy, możliwość wywierania realnego wpływu na świat polityki, kultury i gospodarki, by zbudować społeczeństwo o bardziej ludzkim i solidarnym obliczu? (n. 1). Wzywam wszystkich do cierpliwości i stałości w poszukiwaniu sprawiedliwości i pokoju, do pielęgnowania zamiłowania do tego, co sprawiedliwe i prawdziwe (n. 5). Pokój nigdy nie jest dobrem osiągniętym w całej pełni, ale jest celem, do którego wszyscy musimy dążyć i dla którego wszyscy winniśmy działać.

Módlmy się, aby ? mimo trudności, które niekiedy komplikują drogę ? to głębokie dążenie przekładało się na konkretne gesty pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Módlmy się także, aby przywódcy państw na nowo okazali swą gotowość i zaangażowanie na rzecz przyjęcia i sprzyjania temu nienaruszalnemu pragnieniu ludzkości. Zawierzmy te życzenia wstawiennictwu Matce ?Króla Pokoju?, aby rozpoczynający się rok był czasem nadziei i pokojowego współżycia dla całego świata.

Następnie Ojciec Święty odmówił z wiernymi z całego świata zgromadzonymi na Placu św. Piotra modlitwę maryjną i udzielił im błogosławieństwa apostolskiego. Na zakończenie tego pierwszego w tym roku spotkania z wiernymi w tym miejscu pozdrowił ich kolejno po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i polsku. Po włosku pozdrowił prezydenta Włoch i cały naród tego kraju, a także liczne inicjatywy pokojowe, podejmowane w różnych diecezjach włoskich.